4. Factor 5x^2 + 13x – 6?

1

1 Answers

hongqin wang Profile
hongqin wang answered
5x^2+13x-6=(x+3)(5x-2)

Answer Question

Anonymous